Aby pobrać katalog wypełnij następujące informacje. Podane poniżej informacje mają wyłącznie cel informacyjny.
* - wymagane
Nazwa firmy*:
Miejscowość*:
Imię i nazwisko*:
Telefon: Fax:
E-mail*:
  
Polski
English

Get Adobe Flash player

+48 604-393-656

Ogólne warunki sprzedaży

 1. 1. Postanowienia ogólne
  1. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) określają zasady współpracy stron w zakresie dostaw wyrobów oferowanych przez MOVERON dla Kupującego.
  2. 1.2. Niniejsze OWS stanowią integralną część każdej oferty i umowy sprzedaży zawieranej przez MOVERON z Kupującym, chyba że Strony uzgodnią inaczej (wymagana forma pisemna).
  3. 1.3. MOVERON nie obowiązują żadne warunki sprzedaży lub zastrzeżenia Kupującego sprzeczne z niniejszymi warunkami, nawet jeśli MOVERON nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń. Każdy warunek proponowany przez Kupującego w jego zamówieniu lub w inny sposób będzie ważny tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji MOVERON.
  4. 1.4. KUPUJĄCY nie może dokonać cesji swych praw i obowiązków wynikających z niniejszych OWS.
  5. 1.5. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych OWS nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych OWS.
 2. 2. Warunki Sprzedaży
  1. 2.1. Kupujący składa zamówienie w sposób wskazany w pkt 2.2. na podstawie oferty MOVERON przesłanej w formie pisemnej faksem lub drogą elektroniczną.
  2. 2.2. MOVERON podejmuje się realizacji zamówienia Kupującego przesłanego do siedziby MOVERON w formie pisemnej pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. Zawarcie umowy sprzedaży między Stronami następuje na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia MOVERON, ramowej umowie o współpracy pomiędzy Kupującym a MOVERON, jeśli takowa została zawarta oraz wynikających z postanowień niniejszych OWS. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych może oznaczać odstąpienie MOVERON od umowy i nierealizowanie zamówienia. Późniejsze zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. Wszelkie dokumenty ofertowe i projektowe stanowią intelektualną własność MOVERON nie mogą być powielane ani udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody MOVERON.
  3. 2.3. Realizacja umowy sprzedaży ze strony MOVERON polega na przeniesieniu na Kupującego własności wyrobu i jego wydaniu, a ze strony Kupującego na odbiorze wyrobu i dokonaniu płatności za wyrób zgodnie z warunkami ustalonymi pomiędzy Stronami w umowie sprzedaży.
  4. 2.4. Termin dostawy określony jest przez MOVERON w potwierdzeniu zamówienia złożonego przez Kupującego. Termin dostawy może ulec przedłużeniu w przypadku okoliczności siły wyższej o czas jej trwania.
 3. 3. Cena i płatność
  1. 3.1. Cena wyrobów, wskazana w ofercie i zamówieniu, ustalona jest na bazie EXW zakład produkcyjny w Katowicach wg Incoterms 2000 publikowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową, o ile nie podano inaczej.
  2. 3.2. Cena, powiększona o należny podatek VAT od towarów i usług płatna jest w PLN zgodnie z wystawioną przez MOVERON fakturą.
  3. 3.3. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego MOVERON.
  4. 3.4. Oczywiste pomyłki, błędy drukarskie, maszynowe, rachunkowe nie są dla MOVERON wiążące i nie mogą stanowić podstawy do podnoszenia roszczeń przez Kupującego z jakiegokolwiek tytułu.
 4. 4. Przejście ryzyka
  1. 4.1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobów przechodzi z chwilą odbioru wyrobów na Kupującego.
  2. 4.2. Jeżeli odbiór wyrobu opóźnia się na skutek przyczyn, za które odpowiada Kupujący, ryzyko powyższe przechodzi na Kupującego z dniem postawienia wyrobów przez MOVERON do odbioru przez Kupującego w zakładzie produkcyjnym MOVERON w Katowicach lub powierzenia przez MOVERON wyrobów przewoźnikowi trudniącemu się przewozem towaru w celu realizacji dostawy.
 5. 5. Zastrzeżenie prawa własności
  1. 5.1. MOVERON zastrzega sobie prawo własności wyrobów będącego przedmiotem umowy sprzedaży do czasu uiszczenia za te wyroby całkowitej zapłaty.
  2. 5.2. Prawo własności i związane z nim uprawnienie do żądania wydania towaru, nie wyłącza dochodzenia przez MOVERON roszczeń z tytułu poniesionych strat i/lub utraconych korzyści.
 6. 6. Gwarancja i rękojmia
  1. 6.1. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy towaru
  2. 6.2. Gwarancja dotyczy wad powstałych w szczególności wskutek wadliwej konstrukcji, zastosowania niewłaściwych materiałów i /lub niewłaściwego wykonania.
  3. 6.3. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady, MOVERON zobowiązane jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu. Odpowiedzialność MOVERON z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym względzie należy do MOVERON. W przypadku wymiany, okres gwarancji biegnie na nowo i wynosi 12 miesięcy od dnia jej dokonaniana.
  4. 6.4. Odpowiedzialność MOVERON z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana towaru została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie.
  5. 6.5. Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonanych z własnej inicjatywy Kupującego lub osób trzecich
  6. 6.6. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek:
   • niewłaściwego zastosowania i/lub użytkowania, obsługi, składowania,
   • nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie,
   • działania czynników zewnętrznych, jak np. chemicznych lub elektrycznych, na które MOVERON nie ma wpływu.
  7. 6.7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmii jest wyłączona
  8. 6.8. Zgłoszenie reklamacji w żaden sposób nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za dostarczony towar w ustalonym terminie.
 7. 7. Niewykonanie i/lub nienależyte wykonanie zobowiązań
  1. 7.1. Z tytułu zwłoki w wykonaniu zobowiązań MOVERON może zostać obciążona przez Kupującego karą umowną , jeśli strony wcześniej tak ustaliły, za każdy dzień zwłoki w wysokości obliczonej wg aktualnie obowiązującej stopy odsetek ustawowych, naliczonych w odniesieniu do wartości niewykonanych zobowiązań. Górną granicę kar umownych ustala się na 5% wartości zamówienia.
  2. 7.2. Z tytułu opóźnienia w płatnościach Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.
  3. 7.3. Żądanie przez Kupującego odszkodowań z tytułu utraconych korzyści oraz z innych tytułów niż w/w nie jest dopuszczalne.
 8. 8. Siła wyższa
  1. 8.1. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za opóźnienia w wykonaniu lub za brak wykonania swoich zobowiązań, jeżeli opóźnienie lub brak wynikają z sytuacji, na którą nie miała wpływu, jak na przykład: w przypadku wojny, ataków terrorystycznych, pożaru, wybuchu,powodzi lub innych kataklizmów, poważnych awarii maszyn, strajków, zamknięcia zakładów oraz innych podobnych sytuacji w tym sporów w handlu.
  2. 8.2. późnienie lub brak z powodu takich sytuacji nie zostaną uznane za naruszenie warunków umowy i w związku z tym strona, która doznała takich trudności jest zwolniona od odpowiedzialności i od wszystkich umownych reklamacji w tym zakresie.
  3. 8.3. Czas potrzebny do realizacji zlecenia powinien być przedłużony o okres równy okresowi, w którym wykonanie pracy było uniemożliwione. Jeżeli takie opóźnienie lub brak trwa dłużej niż 3 miesiące każda ze stron będzie upoważniona do wycofania się z umowy dotyczącej wyrobów jeszcze niedostarczonych Kupującemu. W przypadku takiego rozwiązania żadna ze stron nie będzie miała prawa do refundacji, ale zaliczki wpłacone za wyroby niedostarczone powinny być zwrócone.
 9. 9. Poufność
  1. 9.1. Strony umowy sprzedaży zobowiązują się do zachowania w poufności warunków umowy, jak też wszelkich informacji finansowych i handlowych uzyskanych przy jej zawarciu i wykonywaniu, mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 10. 10. Postanowienia Końcowe
  1. 10.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych OWS wymagają dla swej ważności formy pisemnej
  2. 10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS znajdują zastosowanie umowy sprzedaży między stronami oraz właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. 10.3. Dla wszystkich sporów wynikających ze stosowania niniejszych OWS właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby MOVERON.
Zarząd Moveron Sp. z o.o.

Łódź, dn. 1 lipca 2010